注音


《大方广佛华严经注音》31

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī jiǔ十回向品第二十五之九f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà wú zhù wú fù xia tuō huí xiàng f? zǐ shì pú sà m? hē sà佛子!云何为菩萨摩诃萨无著无缚解脱...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》32

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī shí十回向品第二十五之十f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà děng fǎ jia wú liàng huí xiàng f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà佛子!云何为菩萨摩诃萨。等法界无量...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》33

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī shí yī十回向品第二十五之十一f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ xiū shàn gēn rú shì huí xiàng yuàn yí qia f? chà jiē xī佛子!菩萨摩诃萨复以法...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》34

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? y?十地品第二十六之一tr shí shì zūn zài tü huà zì zài tiünwánggōng m? ní bǎo zàngdiàn yǔ dà pú sà zh?ng jù qí zhū尔时,世尊在他化自在天王宫,摩尼宝藏...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》35

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? ar十地品第二十六之二zhū pú sà w?n cǐzuì shang wyi miào dì诸菩萨闻此,最胜微妙地,qí x?n jìn q?ng jìngyí qia jiy huün xǐ其心尽清净,一切皆欢喜。jiy c?...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》36

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? sün十地品第二十六之三f? zǐ w?n cǐ guǎng dà hangkt la shynmiào shū shang fǎ佛子闻此广大行,可乐深妙殊胜法,x?n jiy yǒng yua dà huün xǐpǔ sàn zh?ng huü g?ngy...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》37

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? sì十地品第二十六之四pú sà jì w?n zhū shang hang qí x?n huün xǐ yǔ miào huü菩萨既闻诸胜行,其心欢喜雨妙华,fàng jìng guüng míng sàn bǎo zhū g?ng yǎng rú...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》38

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? wǔ十地品第二十六之五shì shí tiün wáng jí tiün zh?ng w?n cǐ shang hang jiy huün xǐ是时天王及天众,闻此胜行皆欢喜,w?i yù g?ng yǎng yú rú lái jí yǐ wú yü...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》39

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? liù十地品第二十六之六jìng jū tiün zh?ng nu? yú tuō w?n cǐ dì zhōng zhū shang hang净居天众那由他,闻此地中诸胜行,kōng zhōng yǒng yua x?n huün xǐ x? g?ng qi...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》40

华严经讲解网 发布于 2020-04-10

shí dìng pǐn dì ar shí qī zhī yī十定品第二十七之一ěr shí shì zūn zài m? ji? tí gu? ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ ch?ngzhang ju? yú pǔ guāngmíngdiàn尔时,世尊在摩竭提国阿兰若法菩...

阅读(1)标签:

 • 首页
 • 上一页
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 下一页
 • 尾页
佛经 |心经 |金刚经译文 |金刚经 |楞严经全文 |心经 |金刚经注音 |大悲咒 |心经全文 |大悲咒 |地藏经白话文 |咒语 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |